Dataskyddspolicy

Ikraftträdande datum 2024-01-09

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). 

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för att den personliga information som du förser oss med hanteras på ett korrekt sätt. Denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder och gör bokningar på HappyPoints.se samt när du kommunicerar med oss i någon av våra olika kommunikationskanaler (till exempel sociala medier, telefon, sms eller e-post). 

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår dataskyddspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

Ansvarig för hantering av personuppgifter Happy Points AB (härefter vi/oss/Happy Points) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på: 

E-post: martina@happypoints.se
Adress: Vistabergs Allé 71
Postadress: 141 68 Huddinge
Telefonnummer: 0731515312 

Hur får vi tillgång till personuppgifterna? 
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir klient hos oss eller kontaktar oss, kan vi också komma att komplettera med personuppgifter från en så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 

  ·       Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har korrekta och uppdaterade adressuppgifter till dig.    Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla: 
  ·       Identitetsuppgifter såsom namn, personnummer, organisationsnummer 
  ·       Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress, telefonnummer Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor -   Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för att hantera klagomål och reklamationer samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter samt identitetsrelaterade personuppgifter. 

Bokföring - Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter samt identitetsrelaterade personuppgifter. 

Marknadsföring - Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Vi behandlar uppgifterna efter en intresseavvägning där vi bedömt att vårt intresse att behandla uppgifterna överväger det intrång som behandlingen kan utgöra för dig. Behandlingen bedöms även vara till nytta för dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är ditt namn och kontaktuppgifter. 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 
Vi behandlar bara personuppgifter så länge de behövs för ändamålen som de samlades in för. Som huvudregel sparas dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader efter. Därefter raderas personuppgifterna eller anonymiseras så att de inte längre går att koppla till dig. Personuppgifter som behövs för att till exempel uppfylla krav i bokföringslagen sparas under en längre tid.   

Behandlar vi barns personuppgifter? 
Nej. Bokning av coaching accepteras endast om du är 18 år eller äldre. 

Speciellt om cookies 
En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare.  Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). 

Vi använder följande cookies på vår webbsida: 
  ·       Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 
  ·       Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 
  ·       Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics. 

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. 

Hur kan du hantera cookies? 
Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden. Vilka delar vi personuppgifter med? Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

  ·       Svenska myndigheter Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten. 

  ·       International Coaching Federation (ICF) Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter (namn, kontaktuppgifter, antal coachtimmar samt start- och slutdatum) till ICF för att möjliggöra verifiering och kompetensutveckling av coachen. Inga personliga anteckningar kommer att delas. 

Hur skyddas dina personuppgifter? 
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. 

Dina rättigheter 
 Som registrerad hos oss har du följande rättigheter: 

  ·       Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig. 
  ·       Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig. 
  ·       Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar: 

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. 

  ·       Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter. 
  ·       Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande. 
  ·       Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 
  ·       Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.   

Ändringar i dataskyddspolicy 
Vi kan då och då uppdatera denna personuppgiftspolicy och meddela ändringarna på denna webbplats. När vi lägger ut ändringar av denna dataskyddspolicy ändrar vi ”Ikraftträdandedatum” högst upp på sidan för att visa när sådana ändringar har trätt i kraft.
Sök